Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Przedmiot i zakres działalności jednostki


Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251

tel./fax 0 58 677 50 00, 672 47 97

e-mail: sekretariat@wznk.pl

NIP 588-217-68-14 REGON 192985797

Dyrektor - Jarosław Jędrzejewski

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji - Lidia Detlaff

Zastępca Dyrektora ds. Ekon.-Fin. -Główny Księgowy - Danuta Reszke

Zastępca Dyrektora ds. Kompleksu WODNE OGRODY - Olgierd Bojke

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Nr VIk/XXIII/297/2012 Rady Miasta z dnia 09.10.2012 r.)

Podstawę prawną działania jednostki budżetowej „Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych” stanowią:

 1. Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 559, ze zm.)

 2. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634, ze zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( tj. Dz. U. z 2019, poz. 1718)

 4. Uchwała Nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2006 r.

 5. Statut.

I. Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności podstawowej jednostki jest:

 1. gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym:

 1. lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy,

 2. gminnymi obiektami użyteczności publicznej oraz administracyjnymi,

 3. nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy, zwanymi dalej nieruchomościami

 1. dozór nad powierzonymi nieruchomościami i majątkiem,

 2. zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remonty i modernizację,

 3. zapewnienie utrzymania czystości i porządku w gminie,

 4. obsługa finansowo-księgowa w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy powierzonego mienia,

 5. windykacja należności związanych z korzystaniem z nieruchomości

 6. reprezentowanie właściciela, tj. Gminy Miasta Wejherowa, a w tym w sprawach dotyczących komunalnego zasobu lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych,

 7. realizacja inwestycji dotyczących majątku związanego z przedmiotem działalności jednostki:

- planowanie inwestycji,

- prowadzenie zamówień publicznych,

- prowadzenie zadań inwestycyjnych i rozliczanie inwestycji,

- realizowanie uprawnień inwestora w zakresie gwarancji i rękojmi za ujawnione wady,

 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Gminę Miasta Wejherowa.

 2. utrzymanie czystości i porządku w Gminie

 3. utrzymanie miejsc gromadzenia i zagospodarowania odpadów,

 4. prowadzenie działalności w zakresie odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych,

 5. zakładanie i utrzymanie zieleni miejskiej,

 6. utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów,

 7. utrzymanie i eksploatacja miejskich targowisk i hal targowych,

 8. prowadzenie stref płatnego parkowania,

 9. utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci, pomników, itp.

 10. działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie swojego działania,

 11. zapewnienie opieki nad zwierzętami przekazanymi do depozytu Gminie Miasta Wejherowa poprzez:

 1. zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowania zgodnie z podstawowymi potrzebami dla danego gatunku

 2. zapewnienie zwierzętom opieki lekarski-weterynaryjnej

20.współdziałanie z Urzędem Miejskim w Wejherowie oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Wejherowa i organizacjami społecznymi w akcjach mających na celu kształtowanie świadomości mieszkańców Wejherowa w zakresie edukacji przyrodniczej.

II. Zakres działania jednostki obejmuje:

  1. określenie potrzeb w zakresie utrzymania, remontów i modernizacji nieruchomości będących przedmiotem zarządzania przez jednostkę,

  2. opracowywanie rocznych projektów, planów, zadań objętych przedmiotem działania,

  3. przygotowywanie i realizacja zadań ujętych w zatwierdzonych planach rocznych,

  4. prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia,

  5. zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych będących przedmiotem zarządzania przez jednostkę na zasadach okreslonych odrębnymi przepisami,

  6. obsługę finansowo-księgową w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy i nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Gminy oraz prowadzenie windykacji należności z tytułu realizacji tych umów,

  7. dozór zarządzanego mienia i przeciwdziałanie dewastacji.

 1. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Prezydent Miasta Wejherowa.

 2. Działalność jednostki jest finansowana ze środków budżetu Miasta.

UWAGA !

Ogłoszenia o przetargach oraz o wolnych stanowiskach pracy umieszczane są na stronie internetowej jednostki www.wznk.pl oraz www.bip.wejherowo.pl Urzędu Miasta Wejherowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Onowszak-Śliwiok 12-05-2023 12:58:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Onowszak-Śliwiok 12-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Onowszak-Śliwiok 12-05-2023 12:58:38